قابل توجه پژوهشگران و نویسندگان محترم
علاقه مندان می توانند در جهت تکمیل کتاب « تپورنامک » مقالات پژوهشی خود را در زمینه مطالعات تاریخی ، فرهنگی ، محیطی و ... مربوط به شهرستان آمل و لاریجان و دیگر نواحی « در گستره فرهنگ بومی / ملی » به نشانی پست الکترونیک بنیاد فرهنگ ارسال نمایند

bfamol@yahoo.com
ضمنا برای آگاهی بیشتر میتوان به بخش « نشریه تپورنامک » در همین سایت مراجعه کرد .